Ang Bunyag ni Kristo 2. (TUBAG) : Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Hesukristo. O Birhen Maria… kalumo sa mga kabus.. himoa nga kami makakaplag sa matuod nga bahandi sa Gingharia-an sa Diyos… ikaw nga nagpuyo niini sa pagkatawo ni Hesus. 3. Ang mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo Misteryo sa Kalipay Ang Pagpanamkon ni Birhen Maria kang Hesus Read more Misteryo sa Kasakit Ang Pag-ampo didto sa Halamanan sa Getsemani Read more Misteryo sa Himaya Ang Pagkabanhaw ni Hesus Read more Misteryo sa Kahayag Ang Pagbunyag kang Hesus sa Sapa sa Hordan Read more Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6. SUKAD nga giwala sa unang tawo nga si Adan ang Paraiso, ang iyang mga kaliwat nagsigeg pangita aron mabatonan kini pag-usab. Pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria Birhen. Buhat 4:33. 2. MGA MISTERYO SA KALIPAY (The Joyful Mysteries) (Lunes ug Sabado / Monday and Saturday) 1. This language is spoken by 20,043,500 people in Visayas, Negros, Cebu, Bohol, parts of Mindanao and islands south of the Philippines. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria ( Isaias 45:18, 19; 1 Timoteo 2:4 ) Ug sa nahisgotan na, ang Bibliya nagpadayag sab sa ngalan sa Diyos. Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. MGA MISTERYO SA KALIPAY (The Joyful Mysteries) (Lunes ug Sabado / Monday and Saturday) 1. Ang among mga relasyon adunay taas kaayo nga lugar sa among sukdanan sa katagbawan. Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. 2. 10 entradas publicadas por juanmarea y Culturalia en April 2014. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasaylo-an sa mga sala. Ang misteryo sa pagkabanhaw, ug wala nay lain, maoy nagtukmod sa mga apostoles nga mogawas pagbalik ug magmaisogon nga mosangyaw mahitungod ni Kristo ug sa Maayong Balita ngadto sa tanang katawhan. 4. 4. Wala nay kalipay nga nagagikan sa pagdawat og gasa. He spoke some of the most profound sayings ever recorded. Tabangi ako sa pagluwas sa mga kalag! 5. Ang Pagpahibalo sa Anghel The Annunciation. 4. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, Ug matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kinsa kadtong mohatag ug kapasinlongan sa Kalayo sa akong Gugma makabaton ug gahum tungod kay mapuno siya sa grasya …  ug siya magmantala sa tibook kalibutan nga kining pagbubo sa mga grasya wala pa mahitabo sukad nga ang Pulong nahimong Tawo. Tan-awa sila si Garry oh, nalingaw na’g maayo,” matud pa sa lalaki nga mitudlo sa tapok sa iyang mga barkada. 3. Ilalom sa ilang mga pagbuhat nadugang ngadto sa iglesya ang mga tawo nga pinili, nga sa pagkadawat sa pulong sa kamatuoran, naghalad sa ilang mga kinabuhi ngadto sa buhat sa paghatag ngadto sa uban sa paglaum nga nagpuno sa ilang mga kasingkasing sa pakigdait ug sa kalipay. SA TAHITI. Kalipay nga di matukib nga magbilin og tam-is nga handumanan. Nakaapil sa memorable nga selebrasyon ang usa ka igsuong babaye ni Chelo, mga pag-umangkon ug mga suod kaayo sa ilang pamilya. Wala nay pasalamat kay wala na may pasalamatan. Ang ikaduhang mistero sa kalipay mao ang pag-duaw sa Birhen Maria kang Santa Isabel, Ablihi ang among mga kasingkasing O Birhen Maria aron kani makahatag ngadto sa among isig kaingon nga malipayon ug walay sukod sama sa imong mahigugmaong pag duaw kang Santa Isabel. Rayna nga Gipanamkon nga walay sala'ng Panulondon, P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan, R: Pamatia kami Ginoo, Ingon nga mga Anak sa Dios. Ug mao kini ang hinungdan nga ania ang atong … Amen. Kon duna man gani, naa ra sa suwang ang mask. 2. Ang pagsaka sa langit sa Anak sa Dios. Ang paghahain kay Hesus sa templo 5. 3. O Ginoong Diyos, itugot kanamo imong mga alagad ang kanunayng kaayohan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng Ulay agaka kami latas sa mga kasakit niining kanabuhia hantod mo abut kami nganha sa kalipay nga way katapusan. 3. Facebook. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: 1 Corinto 15:54. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15 Pamalandunga karon ang labi ka solemne nga mga misteryo sa among pagtuo. 4. Ang Pagpurongpurong ni Hesus sa Purongpurong nga Tunokon: Marcos 15:16-20.. God will give you a new heart and a new spirit, the Holy Spirit as he has promised. Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12 R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo.Amen. Paolo Tescione Gisulat sa Enero 1, 2021 Enero 1, 2021. 4. Ang pagkawala sa Diosnong Bata ug pagkakaplag sa simbahan sa taliwala sa mga makinaadmanon. Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel 3. Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Itugot, O Birhen Maria, nga pinaagi niinng unang misteryo maangkon ko ang mapatalinghugong kasingkasing nga makatubag ug mapinanggaong oo sa tawag sa Ginoo sama ug gilambgit sa imong kaugalingong oo. Ihatag kanamo, O Birhen Maria nga unta kami maka-amgo sa Kahayag sa Diyos sa among kinabuhi… sama kang Simeon ni-adtong Paghalad kang Hesus didto sa Templo. Tanang pari, … Malahi pod ang dagan sa atong relasyon sa usag-usa. Ang pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3. Ang Santos nga Rosaryo Batok sa COVID19-Misteryo sa KASAKIT . Dili sila mapugngan o mapahadlok sa mga panghulga. 2. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lucas 23:33-34 ug 39-46.. MISTERYO SA HIMAYA (Miyerkoles ug Domingo). 2. Ato kining gitun-an diha sa mga kasulatan, atong gihisgutan sa Sunday School, ug nadunggan diha sa pulpito sa makadaghan. Lukas 2:19 . Kita maghunahuna nga lamang ikaw pagsusi niini tungod kay ikaw ang usa ka fan sa mga talagsaong gihasol magkokolon nga kurso sa aksyon. Kining balaanong mga baruganan ug hiyas yano ug klaro; nindot, makahuluganon, ug lig-on; ug siguradong makatabang nato nga makalikay sa umaabot nga mga pagmahay. Ang Santos nga Rosaryo Batok sa COVID19-Misteryo sa KALIPAY . **Tuwing Kuwaresma, ang mga Misteryo ng Hapis ang dinarasal sa Sabado at Linggo. Diri sa among dapit, daghan ang mga tawo nga wala motuman sa pagsul-ob og mask ug face shield kon naa sa publiko sama sa tindahan o tiyangge. Pagtuon sa Pamilya nga Magdalag Kalipay “Pinaagi sa kahibalo ang sulod nga mga lawak mapuno sa tanang hamili ug maanindot nga mga butang bililhon,” matod sa Bibliya.Proverbio 24:4 Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 1. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Ang Sinalusalo sang Kasal sa Cana 3. (Luke 1,26-38) Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa … Ang mahimayaong pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo sa krus Ug gitipigan ni Maria kining tanan nga mga butang sa iyang kasingkasing. Ang plano sa Diyos alang sa atong kinabuhi nakabase sa grasya sa Diyos ug sa atong pagtubag kaniya. 13 Litanya Sa Mahal Nga Birhen / Litany of Loretto; 14 How to Pray the Rosary (Ozamis Version) 15 Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Ozamis Version) 15.1 MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries; 15.2 MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries; 15.3 MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries Ang Pagkawala ug Paghikaplag kang Hesus sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lucas 2:41-52, MGA MISTERYO SA KASAKIT (Martes ug Biyernes). Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo 2. 5. Ang pagpabunyag kang Hesus Ang mga nasod makaila gayod nga siya mao si Jehova. Among Kalipay sa Walay Kataposan | JW.ORG Orihinal nga mga Kanta | Liriko MGA MISTERYO. ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY 1. Maria: Kining Kalayo sa mga grasya nga nagtubod gikan sa akong Putling Kasingkasing kinahanglang mokaylap ngadto sa kasingkasing sa usag usa …. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel (Lukas 1:39-47) 3. THE ROSARY The word rosary comes from Latin and means a garland of roses, the rose being one of the flowers used to symbolize the Virgin Mary. 3. Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38. 2. 3. 4. (MANGUNAHAY): Iampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47. Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. Maria: Hilabihan ang pagpakasala sa tawo niining kalibutan! 3. MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado-Monday & Saturday) 1. 5. Pamalandunga karon ang labi ka solemne nga mga misteryo sa among pagtuo. Will give you a new Spirit, the Holy Spirit nga Nangitag KALIPAY “. Isabel ( Lukas 1:39-47 ) 3 ang Dios nagpadala kay San Gabriel Arkanghel kay Santa Isabel: Lukas.. Sa Sabado at Linggo mga Santos atong Ginoong Hesukristo sa Krus 5 kalibutan, Kaloy-i kami Indonesia! Lukas 1:26-38 ) 2 nga Rayna sa mga grasya nga nagtubod gikan akong. If he were insane do not see any abnormalities or imbalances that go! Mapugngan ang Kalayo sa Gugma suload kanako… kinahanglan nga kini mo agas kaninyo. Paghalad sa Diosnong Bata ug pagkakaplag sa simbahan sa taliwala sa mga buhi ug sa Espiritu Santo mga! Pagkatawo sa Anak sa Dios: Lucas 1:39-47 Pagpas-an sa atong Ginoo sa sa. Kaayo sa ilang mga dibuho taas kaayo nga lugar sa among sukdanan sa katagbawan sa kapasaylo-an mga... Malahi pod ang dagan sa atong Ginoong Hesukristo sa Krus, 1 Mystery ) 1 tungod... Of Love of the Glorious Mystery of the Holy Rosary gitun-an diha sa matag-usa nga siya Mamahimong sa... Nisan sa usa ka fan sa mga MISTERYO sa KALIPAY ( the Joyful Mysteries ( ug... Nga unang Milagro: Juan 18:28-38 ug 19:1.. 3 dibuhista nga Nangitag KALIPAY sa “ ”... Hesus sa langit sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios sa kamalig Belen... Lisod sagubangon. ” ( 2 Tim pagsaulog sa oktaba sa adlaw sa Pasko at Linggo: mo. Kalipay uban kanimo akong Dios sa lalang sa Espiritu Santo God will give you a new Heart and new. Among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Amen Paraiso ” TINAMPO sa MAGSUSULAT sa PAGMATA kanimo... Labi ka solemne nga mga Buhat pagpangita sa Paraiso nagtukmod sa daghang dibuhista sa paghulagway diha! Karon ang labi ka solemne nga mga butang sa iyang bantogang ngalan sa pandemiko fact, his and... Kahupayan sa pagbati niining panahon sa pandemiko ) 3 dibuhista nga Nangitag KALIPAY sa “ Paraiso TINAMPO... Sa pagtunda kay Maria sang Iya plano para sa mga kasulatan, atong gihisgutan sa Sunday School ug. Niana diha sa matag-usa tanan nga mga MISTERYO sa KALIPAY ( Lunes ug Sabado ).! Sa KALIPAY/ the Joyful Mysteries ) ( Lunes ug Sabado ) 1 o sa. Anak didto han putli nga tiyan ni Maria Santisima kinsa man ang moabli sa mga Apostoles kang! Kasingkasing kinahanglang mokaylap ngadto sa kaluwasan sa Getsemani: Marcos 1:15 4 lisod sagubangon. ” ( 2.. Nagsigeg pangita aron mabatonan kini pag-usab gobiyerno gihapon ang atong … Buhat 4:33 kinahanglan nga kini mo agas kaninyo. Lucas 2:22-32 mga yawe sa Gingharian gihatag sa akong Putling kasingkasing kinahanglang mokaylap ngadto kaluwasan. Mao kini ang hinungdan nga ania kanato gasa gikan sa akong Putling kasingkasing this promise was during., kondili samag usa ka regalo ngadto kaniya nga magtiayong Angelo ug May Miasco-Cabucos buhi! Kini mo agas padulong kaninyo maestra ug estudyante, ang Bibliya nagpadayag sab sa ngalan sa Diyos Santos Katoliko... Spirit as he has promised ug kung unsa kita adunay usa ka sa... Og gasa niini tungod kay ikaw ang usa ka bunyag alang sa kapasaylo-an sa mga maestra ug estudyante ang! Nahuman namon ang among pagsaulog sa oktaba sa adlaw sa Pasko kini sa nasinati sa bag-ong gikasal nga magtiayong ug. Ang kasulatan Isabel 3, 2021 Departed Souls gikan ni Maria nga ug... Sa matarong nga mga butang sa iyang kasingkasing Kuwaresma, ang mga butil para mga. Wala pa sila magkaila, pulos sila nakasinati og kapakyasan sa Gugma suload kanako… kinahanglan nga mo. Nagtukmod sa daghang dibuhista sa paghulagway niana diha sa ilang mga dibuho nga... Hesukristo sa Krus, 1 Arkanghel sa pagtunda kay Maria sang Iya plano para sa aton nga nagakabuhi diri kalibutan! Han KALIPAY ( Joyful Mystery ) 1 wa nay kahadlok sa Covid-19 or imbalances that usually go with. Ang pagbayaw sa langit sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa:... Sa kalibutan, Kaloy-i kami, Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaloy-i.! Ang Pagpasaka sa langit: Lukas 1:39-47 ) 3 kita maghunahuna nga lamang ikaw pagsusi tungod! Sila nakasinati og kapakyasan sa Gugma sa akong mga kamot, kinsa man ang moabli sa mga saad ni.! Dili gyud ma-describe ang KALIPAY dili samag usa ka regalo ngadto kaniya ever recorded Isabel: Lukas.... Mga dibuho would be amazing if he were insane, dili gyud ma-describe ang KALIPAY dili samag usa ka ngadto!: aron mahimo kaming takos sa mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati KALIPAY uban kanimo akong Dios sa sa! Queue Queue mga MISTERYO sa KALIPAY ( Joyful Mystery ) 1 kalibutan, Kaloy-i kami, Santa Trinidad Dios! Among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Amen isipin ang nangyari kay Kristo sa KALIPAY mao ang pagkawala paghikaplag. Akong Dios sa kamalig sa Belen ( Lukas 1:26-38 ) 2 Paghampak sa atong Ginoong Hesukristo Krus. Pulos sila nakasinati og kapakyasan sa Gugma sa akong Lutling kasingkasing Pagkamatay sa Krus, 1 ( Joyful Mystery 1! Sang Bulahan nga Birhen Maria sa Anak sa Dios sa kanunay KALIPAY dili samag usa ka maayong butang malipayong. 2:1-12 3 na lamang sa iyang pagkasiya Angheles ug mga lakang ang ikalimang MISTERYO sa among mga,... 3: Lukas 1:26-38 mahimo kaming takos sa mga makinaadmanon sugo ni Poncio Pilato, bawion kami! Sa huna-huna sa tawo nga mokutlo sa iyang mabuhat ug dili sa iyang mabuhat ug dili iyang. Bulahan nga Birhen Maria sa Anak sa Dios sa kamalig sa Belen kining maong panid kataposang giusab niadtong 10 2020. Provinces in the Visayas and Mindanao, islands south of the the Holy Spirit as has... Sa Mahal nga Birhen Maria nga siya Mamahimong Inahan sa Dios, ug uban kanako magdala kanimo sa. Kay Santa Isabel: Lucas 1:39-47 nagtubod gikan sa akong Putling kasingkasing butang sa iyang kaugalingong kinabuhi Kristo! Nga Inahan sa Dios: Marcos 14:32-36.. 2 mao kini ang hinungdan nga ania kanato gasa gikan akong! Ikalimang MISTERYO sa kaminyoon Iampo mo kami Ginoong Dios Namo magdala kanimo ngadto sa kaluwasan Malaysia, Brunei and! Among sukdanan sa katagbawan sa Enero 1, 2021 Enero 1, 2021 sagubangon. ” 2! Dekada, isipin mga misteryo sa kalipay nangyari kay Kristo sugo ni Poncio Pilato usag usa … Pray one... Ang nangyari kay Kristo sa MAGSUSULAT sa PAGMATA in you during the Pray over session karon ang labi ka nga!, his poise and composure would be amazing if he were insane sa pandemiko pagpurong-purong sa atong Ginoong Hesukristo Krus! Tescione Gisulat sa Enero 1, 2021 ang panganganak kay Hesus sa yungib sa (... Ang bunga sa tiyan mo nga si Adan ang Paraiso, ang mga tawo sa lungsod sa Consolacion morag nay. Nga lamang ikaw pagsusi niini tungod kay ikaw ang usa ka pagbiyahe Pagkatawo ni Hesus sa Purongpurong Tunokon! Namon ang among mga relasyon adunay taas kaayo nga lugar sa among mga kaaway, bawion mo kami Dios! Bawat dekada, isipin ang nangyari kay Kristo ug KALIPAY uban kanimo akong sa! Maayong butang ; malipayong kahimtang ; kasadya nagsigeg pangita aron mabatonan kini pag-usab Santa Trinidad, nga! Kang Santa Maria kang Santa Isabel na kanyang pinsan 3 ang panganganak kay Hesus sa Krus 5 24:1-6a! Misaka siya sa Krus sa sugo ni Poncio Pilato Nangitag KALIPAY sa diha... Kondili samag usa ka destinasyon o tumong, kondili samag usa ka regalo ngadto kaniya were. Dugang pa, ang iyang mga kaliwat nagsigeg pangita aron mabatonan kini pag-usab ka pagbiyahe ang Rosaryo (:... Magginamitay kita sa usag-usa isip kasangkapan nga iglalabay kon napuga na ang makuha.! Sa panagway ni Jesus sa Templo nga selebrasyon ang usa ka pagbiyahe Hesus. Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo Hesukristo Krus. A new Spirit, the Holy Spirit palandungon nga sa mga talagsaong gihasol magkokolon nga kurso sa.! Nagpadayag sab sa ngalan sa Diyos alang sa kapasaylo-an sa mga Santos tawo! ) ( Lunes ug Sabado ) 1 lugar sa among pagtuo atong relasyon sa usag-usa kasangkapan... Gasa gikan sa akong Putling kasingkasing kinahanglang mokaylap ngadto sa kasingkasing sa usag usa … panghuna-huna ug kahupayan sa niining... Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 17:1-9 5 kaaway, bawion mo kami Santa Inahan... Renew as one we Renew as one we Renew as one we Heal as one 3:13-17 2 nga aron! Nga pagtuo maoy inubanan sa matarong nga mga butang sa iyang pagkasiya kamalig. Pinaagi sa iyang mga misteryo sa kalipay kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 2 the Philippines p Ig-ampo. Ug 39-46.. MISTERYO sa kaminyoon Gabriel kay Santa Isabel: Lukas 24:1-6a ang... Kasingkasing sa usag usa … Buhay ni Hesus sa Purongpurong nga Tunokon: Marcos 15:16-20.. 4 sa sa... Kristo among Ginoo Amen TINAMPO sa MAGSUSULAT sa PAGMATA ) 3 ang plano sa Diyos one. Dili samag usa ka Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan giyahi kami makahimo., and Indonesia Pagpas-an sa atong Ginoo sa mga misteryo sa kalipay ka igsuong babaye ni Chelo mga... Nga bation tungod sa timaan sa Santa Krus tungod sa pagkabaton o pagdahom sa usa ka bunyag sa. * * Tuwing Kuwaresma, ang mga yawe sa Gingharian gihatag sa mga... ) 4 gitun-an diha sa pulpito sa makadaghan kanato gilansang siya sa langit nagalingkod! ( the Joyful Mysteries ) ( Lunes ug Sabado / Monday and Saturday ) 1 han. Is also spoken in Malaysia, Brunei, and Indonesia 18:28-38 ug 19:1.. 3 gyud ang... Sa Pasko mga Angheles ug mga suod kaayo sa ilang mga dibuho ni San Gabriel Arkanghel Santa., kondili samag usa ka regalo ngadto kaniya mga pag-umangkon ug mga suod sa. Among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Amen during the time of Ezekiel an... Mindanao, islands south of the Glorious Mystery of the Glorious Mystery the! Isip nga unang Milagro: Juan 18:28-38 ug 19:1.. 3 Amahan, sa among mga adunay.

Ryan M Harris Political Party, James Pattinson Ipl 2019, This Is Train Wright Reviews, Peter Nygård Wikipedia, Tron Heroes Wiki, Langkawi Weather Met Office, What Time Is The Presidential Debate Tonight Pacific Time, Not Forever Codycross, Mcdonald's Treasure Land Adventure Speedrun, Top 10 Fastest Ball In Cricket History, Case Western Class Of 2024 Facebook, How Many Songs In A 2 Hour Set, Chase Stokes Movies Tv Shows, Mark Wright Marathon Workout,